Algemene voorwaarden

Heeft u vragen, benader dan onze klantenservice.

 1. Begrippen
 2. Algemene bepalingen
 3. Tarieven en betaling
 4. Gebruik / diensten derden
 5. Duur van de overeenkomst en opzegging
 6. Gebruik persoonsgegevens door Greetinq
 7. Aansprakelijkheid / vrijwaring
 8. Klachten en geschillen
 9. Toepasselijk recht / jurisdictie

Artikel 1: begrippen

Artikel 2: algemene bepalingen

2.1 De Klant heeft kennisgenomen van de inhoud van deze algemene voorwaarden voorafgaand aan het vastleggen van de Overeenkomst en accepteert de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de Overeenkomst met Greetinq.

2.2 De Klant kan gebruikmaken van aanvullende diensten die worden aangeboden door Greetinq. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze aanvullende diensten tenzij anders aangegeven in de productomschrijvingvan de betreffende aanvullende dienst. Op aanvullende diensten kunnen daarnaast aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. De toepasselijkheid van enige door de Klant gehanteerde Voorwaarden op de Overeenkomst wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3 De algemene en aanvullende voorwaarden kunnen door Greetinq worden gewijzigd. Dit zal minimaal 4 weken van tevoren aangekondigd worden door Greetinq, en de Klant heeft hierbij het recht om op het moment van de ingang van de nieuwe voorwaarden zijn contract kostenloos op te zeggen, indien de wijziging niet in het voordeel is van de Klant.

2.4 Bij strijdigheid tussen mondelinge uitingen van Greetinq en schriftelijke uitingen van Greetinq prevaleren de schriftelijke uitingen van Greetinq. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt of wordt vernietigd, dan blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

2.5 De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de mailbox en staat in voor naleving van de door hem overeengekomen verplichtingen, ook al is de Klant niet de daadwerkelijke eindgebruiker van de Voicemaildienst.

2.6 De door Greetinq aan de Klant ter beschikking gestelde Voicemailbox is en blijft ten alle tijde eigendom van Greetinq. Bij einde van de Overeenkomst vervalt het recht van de Klant om toegang tot de Voicemailbox.

2.7 De Voicemailbox is gekoppeld aan het (mobiele) telefoonnummer van de Klant, zoals overeengekomen in de Overeenkomst. Indien de Klant dit telefoonnummer wenst te wijzigen kan hij/zij een verzoek hiertoe indienen bij de Klantenservice.

2.8 De Klant kan zijn/haar rechten en verplichtingen die voortvloeien uit hoofde van de Overeenkomst, waaronder het gebruik van de Voicemaildienst, niet overdragen, doorleveren of anderszins aan derden ter beschikking stellen zonder schriftelijke toestemming van Greetinq.

Artikel 3: tarieven en betaling

3.1 De Klant is de vergoedingen verschuldigd volgens de daarvoor door Greetinq in de Greetinq prijslijsten of elders op voor de dienst geëigende wijze kenbaar gemaakte tarieven en voorwaarden vanaf het moment dat de Aansluiting tot stand is gebracht. Voor de vaststelling van de verschuldigde bedragen is de administratie van Greetinq bindend, tenzij wordt aangetoond dat deze gegevens niet juist zijn.

3.2 Greetinq is gerechtigd haar tarieven te wijzigen. Wijzigingen zullen door Greetinq onder meer middels haar internetsite www.greetinq.nl vooraf bekend worden gemaakt.

3.3 Greetinq heeft het recht om abonnementsgelden en andere bedragen die de Klant onder deze Overeenkomst verschuldigd is vooruit te factureren.

3.4 Greetinq zal alle door de Klant verschuldigde bedragen factureren op het door de Klant aangegeven adres. Voor de verschillende diensten van Greetinq kunnen verschillende factuurperiodes gelden, zowel periodiek als eenmalig. In het geval van bijzondere omstandigheden (waaronder vermoed oneigenlijk gebruik) is Greetinq gerechtigd tussentijds te factureren. De Klant is gehouden de factuur te betalen binnen de termijn als op de factuur vermeld, op de wijze zoals overeengekomen.

3.5 Klachten betreffende de factuur dienen voor het verstrijken van de betalingstermijn aan Greetinq Klantenservice gemeld te worden. Indien de Klant redelijkerwijze niet binnen deze termijn kon reageren, kan deze termijn door Greetinq worden verlengd. Het louter indienen van een klacht schort de betalingsverplichting van de Klant niet op.

3.6 Voor sommige diensten kan Greetinq een betaling door middel van automatische incasso mogelijk maken. Indien deze betalingswijze bepaald is in de Overeenkomst machtigt de Klant Greetinq om het verschuldigde bedrag van derekening van de Klant te incasseren, en zal de Klant zorgdragen voor voldoende saldo.

3.7 Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Klant van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Greetinq is in dat geval gerechtigd om vanaf het verstrijken van de betalingstermijn 1% rente per maand in rekening te brengen, alsmede administratiekosten gelijk aan € 15,- per maand en buitengerechtelijke kosten, gelijk aan 15% (exclusief btw) van het openstaande bedrag, met een minimum van € 25,-. Tevens is de Klant aansprakelijk voor alle door Greetinq te maken gerechtelijke kosten (inclusief kosten voor juridische bijstand) verband houdende met de incasso van achterstallige betalingen. Vanaf het moment dat de betalingstermijn is verstreken heeft Greetinq eveneens het recht over te gaan tot het buiten gebruik stellen van de Voicemaildienst aan de Klant.

Artikel 4: gebruik / diensten derden

4.1 De Klant dient zich te houden aan de eisen die aan een redelijk gebruik van de Dienst en aanvullende diensten gesteld (kunnen) worden.

4.2 De Telecom Operator welke de (mobiele) telecomdiensten levert aan de Klant om gebruik te maken van de Voicemaildiensten van Greetinq, kan extra kosten in rekening brengen voor het doorschakelen van gesprekken naar de Voicemailbox van Greetinq. Dit is waarschijnlijk het geval, doch Greetinq kan geen inschatting geven van deze kosten. Greetinq stelt bij deze uitdrukkelijk dat zij op geen enkele manier verantwoordelijk is voor de hoogte en de betaling van deze kosten. De (mobiele) telecomdiensten van de Telecom Operator worden verricht volgens de Voorwaarden, tarieven en overige condities, die de desbetreffende Telecom Operator hanteert.

4.3 Aangezien de Voicemaildienst van Greetinq werkt op het (mobiele) netwerk van Telecom Operators, en daardoor afhankelijk is van de dekking en kwaliteit van dit netwerk, kan de kwaliteit van de dienstverlening niet overal en altijd worden gewaarborgd. Greetinq verstrekt dan ook geen garantie dienaangaande. Ook in geval van overmacht kan Greetinq niet aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit van de dienstverlening.

4.4 Greetinq kan ten behoeve van het onderhoud de Voicemaildienst geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen. Greetinq zal deze buitengebruikstelling tijdig en van tevoren kenbaar maken, tenzij het gaat om korte of beperkte onderbrekingen.

4.5 Eventuele storingen zullen zo spoedig mogelijk door Greetinq worden onderzocht. Greetinq zal zich ertoe inspannen om de storing zo spoedig mogelijk op te lossen. Zonder gegronde of dringende redenen zal Greetinq de Voicemaildienst niet tijdelijk beperken of stopzetten.

Artikel 5: duur van de overeenkomst en opzegging

5.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor een contractperiode die minimaal 1 maand bedraagt, en een volgende contractperiode zal ook bestaan uit een periode van ten minste 1 maand, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld in de contractovereenkomst. De contractperiode gaat in op het moment dat de Klant zich bij Greetinq aangemeld heeft voor de Voicemaildienst. Alsdan geldt bij stilzwijgende verlenging hetgeen in art. 5.3 wordt bepaald.

5.2 De Klant kan de Overeenkomst tegen en na het verstrijken van de minimale contractperiode per e-mail opzeggen via de Greetinq Klantenservice onder vermelding van zijn/haar naam, adres, bedrijf (indien van toepassing), postcode, woonplaats, mobiele telefoonnummer en de gewenste datum van opzegging, dit met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

5.3 De Overeenkomst wordt na het verstrijken van de minimale contractperiode stilzwijgend verlengd, telkens opnieuw voor een periode van 1 maand, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld in de contractovereenkomst.

5.4 Bij beëindiging van de Overeenkomst door de Klant komen alle aanspraken van de Klant jegens Greetinq te vervallen.

5.5 Greetinq kan, zonder ingebrekestelling, de aan de Klant aangeboden Voicemaildienst of aanvullende dienst geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen indien:

 1. de Klant zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomt of zich niet houdt aan de eisen die aan een redelijk gebruik gesteld kunnen worden, waaronder begrepen excessief gebruik van de Dienst of een aanvullende dienst;
 2. de Klant bij of na het sluiten van de Overeenkomst verkeerde of onvolledige informatie aan Greetinq heeft verstrekt.

5.6 De buitengebruikstelling vindt plaats zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige vergoeding. De buitengebruikstelling eindigt wanneer Greetinq vaststelt dat de Klant alsnog al zijn/haar verplichtingen is nagekomen. De kosten van buitengebruikstelling alsook van het opnieuw in dienst stellen zijn voor rekening van de Klant. Het buiten gebruik stellen van de Dienst ontheft de Klant niet van zijn/haar verplichtingen onder de Overeenkomst.

5.7 Indien Greetinq vaststelt dat de Klant binnen een periode van 14 dagen na daartoe door Greetinq schriftelijk te zijn verzocht zijn/haar verplichtingen niet alsnog is nagekomen, dan kan Greetinq de Overeenkomst beëindigen, waarbij de aanspraken van de Klant jegens Greetinq komen te vervallen. De Klant is aansprakelijk voor alle schade, waaronder gederfde inkomsten, die Greetinq lijdt als gevolg van de tekortkoming van de Klant en de daaropvolgende ontbinding van de Overeenkomst.

5.8 Greetinq is gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden in het geval van faillissement, surséance van betaling, schuldsanering dan wel ondercuratelestelling van de Klant, tenzij de curator of bewindvoerder uitdrukkelijk te kennen geeft de Overeenkomst voort te willen zetten. Bij ontbinding door Greetinq ingevolge dit artikel 11.4 is de Klant per direct alle resterende vergoedingen uit hoofde van de Overeenkomst voor de resterende minimale contractperiode verschuldigd.

5.9 In geval van beëindiging, intrekking of wijziging van de door Greetinq benodigde vergunningen voor haar diensten, of indien technische of bedrijfseconomische redenen daartoe noodzaken, is Greetinq gerechtigd de levering van haar diensten te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

Artikel 6: gebruik persoonsgegevens door Greetinq

6.1 Greetinq is wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens van de Klant zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd, zodat diens privacy in voldoende mate gewaarborgd blijft. Greetinq gaat zeer zorgvuldig met deze persoonsgegevens om en handelt daarbij in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving die in het kader van de bescherming van de privacy van de Klant van belang is.

6.2 De door Greetinq verzamelde persoonsgegevens zullen door Greetinq slechts worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor zij gerechtigd is. Het geheel aan verwerkingen van persoonsgegevens heeft tot doel het kunnen uitvoeren van de volgende activiteiten:

 1. het beoordelen van de aanvraag voor een Aansluiting;
 2. het sluiten en uitvoeren van de Overeenkomst die het gevolg is van een Aansluiting;
 3. het analyseren van het gebruik van de Voicemaildienst (anoniem);
 4. het uitbreiden van omzet en klantenbestand door het actief benaderen van de eigen Klanten met aanbiedingen van producten en diensten;
 5. het voorkomen van fraude en het bevorderen van de continuïteit van Greetinq;
 6. het nakomen van wettelijke verplichtingen.

6.3 De persoonsgegevens worden door Greetinq in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hiervoor genoemde doeleinden.

Artikel 7: aansprakelijkheid / vrijwaring

7.1 De Klant is aansprakelijk voor alle schade die Greetinq lijdt als gevolg van een handelen of nalaten in strijd met de bepalingen van de Overeenkomst.

7.2 De Klant zal Greetinq vrijwaren tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op Greetinq zouden kunnen verhalen, voor zover deze aanspraak gegrond is op het gebruik dat door de Klant van zijn/haar Aansluiting is gemaakt, voor wat betreft de inhoud van door hem/haar over de Aansluiting verzonden informatie.

7.3 Greetinq is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade die is ontstaan door het niet of niet goed functioneren of door tekortkomingen bij de uitvoering van de Voicemaildienst en aanvullende diensten. In geval van opzet of bewuste roekeloosheid en/of schade als gevolg van een tekortkoming door Greetinq, is de hoogte van het uit te keren schadebedrag gemaximeerd tot het bedrag dat de Klant verschuldig is of is geweest aan Greetinq.

7.4 Greetinq is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade aan zaken van de Klant, aan derden of aan zaken van derden die ontstaan bij werkzaamheden ter uitvoering van de Overeenkomst. De Klant vrijwaart Greetinq voor alle eventuele aanspraken van derden wegens deze schade. De aansprakelijkheid voor schade zal wel bij Greetinq liggen indien deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Greetinq.

Artikel 8: klachten en geschillen

8.1 Klachten kunnen ten alle tijde worden doorgegeven aan de Klantenservice van Greetinq, waarbij Greetinq zich redelijkerwijs zal inspannen de oorzaak van de klacht te herstellen, indien Greetinq tekortschiet in haar verplichtingen. Klachten worden in behandeling genomen indien zij binnen 1 maand na het desbetreffende voorval bij de Klantenservice van Greetinq worden gemeld.

8.2 Geschillen tussen de Klant die natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument) en Greetinq over de totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst met betrekking tot door Greetinq te leveren of geleverde diensten, kunnen zowel door deze Klant als door Greetinq worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Telecommunicatie, Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag (postadres: Geschillencommissie Telecommunicatie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag).

8.3 Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien deze Klant zijn/haar klacht eerst schriftelijk aan Greetinq heeft voorgelegd. Greetinq zal hierop binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht schriftelijk inhoudelijk reageren, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval zal aan deze Klant binnen die termijn schriftelijk kenbaar worden gemaakt wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk aan hem/haar wordt meegedeeld.

8.4 Binnen dertig dagen na ontvangst van de inhoudelijke reactie van Greetinq, dan wel binnen dertig dagen na het verstrijken van de datum waarop volgens het bepaalde in het artikel 8.3 had moeten worden gereageerd, kan de Klant (consument) het geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie Telecommunicatie.

8.5 Wanneer de Klant (consument) een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie is Greetinq aan deze keuze gebonden. Indien Greetinq dit wil doen, moet hij de Klant (consument) schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Greetinq dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

8.6 De Geschillencommissie Telecommunicatie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is te vinden op de website www.geschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

Artikel 9: toepasselijk recht / jurisdictie

9.1 Op de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

9.2 Onverminderd hetgeen in artikel 8 voor een Klant (consument) is bepaald, zullen alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement ’s-Gravenhage.